Rozvoj osídlenia vo Veľkom Poli a Píla, Slovensko
* Narodenia + Smrť oo Sobáš census Údaje zo sčítania ľudu inventory zoznam