Rozvoj osídlenia vo Veľkom Poli a Píla, Slovensko

Mapa územia Nemeckých osád v Ceskoslovensku 1938